Cookies

Vi använder Cookies för att underlätta hanteringen av webb-butiken och auktionerna och för att skapa en användarvänlig hemsida. Cookies är en förutsättning för att du skall kunna skapa konton och för att du skall kunna göra beställningar.

Om du inte vill få Cookies på din dator så skall du inte använda hemsidan utan lämna den när du nu läst villkoren för användningen av hemsidan.


We use cookies to facilitate the management of the online store and the auctions and to create a user-friendly website. Cookies are a prerequisite for you to be able to create accounts and for you to be able to place orders. If you do not want to receive cookies on your computer, you should not use the website and leave it because of the conditions for the use of the website.